say hello to the hero of your battle

say hello to the hero of your battle

آگهی داروی AryoTrust،  این دارو برای بیمارانی که دچار سرطان پستان شدند تجویز می شود.

سفارش دهنده: 
شرکت ارکید فارمد