هر کالای فرسوده ای بی ارزش نیست !

هر کالای فرسوده ای بی ارزش نیست !

آگهـــی طــرح تعویض فن کویــل و چیلرهای فــرسوده با نو

سفارش دهنده: 
شرکت مهندسی تهویه نیکان پارس