خیلی سخت است که از کودکی داری رنج و درد باشی

خیلی سخت است که از کودکی داری رنج و درد باشی

طراحی پوستر بنیاد بیماری های نادر
پوستر منتخب هیئت داوران در جشنواره بنیاد بیماری های نادر