خطر در کمین آنهاست

خطر در کمین آنهاست

طراحی پوستر روز آتش نشان
مقام سوم در جشنواره هفته آتش نشان