با حفظ انرژی چرخه زندگی را خاموش نکنیم!

با حفظ انرژی چرخه زندگی را خاموش نکنیم!

مقام دوم در ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر