بانوی سپید

بانوی سپید

طراحی پوستر نمایشگاه گروهی تصویر سازی بانوی سپید

سفارش دهنده: 
مسعود مجاوری آگاه